REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM ŚWIĘTOWIE

numerek

 1.  „Szczęśliwy numerek” zwalnia w danym dniu jednego ucznia, którego numer zostanie wylosowany,  z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form odpytywania, chyba że zostało ono zadane z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 2. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać
 3. Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe, sprawdziany i inne formy badania umiejętności. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!
 4. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godziny 7.55, przy nauczycielu dyżurującym i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 5. Za organizację losowania oraz wywieszenie wyników odpowiedzialne są uczennice klasy VI
 6. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy, obok sali nr 8
 7. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
 8. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 9. Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz w tygodniu.
 10. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem.
 11. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.